Şartlar & Koşullar






KULLANIM KOŞULLARI

Bu SİTE‘de sunulan hizmetler El ve Deri Sanatları / Emre BAŞARAN (bundan böyle Hand And Leather Craftın kısaltması "HALC" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE‘nin yasal sahibi HALC olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi HALC‘ya aittir.  İşbu kullanım koşullarını HALC gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE‘de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, HALC tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. HALC, bu SİTE‘ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.




SÖZLEŞME TANIMLARI


SİTE: HALC tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir. 


ÜYE: HALC‘dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik  formunu eksiksiz doldurarak, HALC tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca „ÜYE“ olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. "Üye adı“ üyeye özeldir ve aynı "Üye adı“ iki farklı ÜYE‘ye verilmez. 



KULLANICI: HALC web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden  kişidir.
LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE‘ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 
İÇERİK: SİTE‘de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her  türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.




WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ:

SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle HALC arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 
KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,  SİTE‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.





HİZMETİN KAPSAMI

HALC‘nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.
HALC‘nin, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; HALC‘ya ait www.handandleathercraft.com ve www.elvederisanatlari.com adresinlerinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde „yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi“ borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından HALC adına ayıpsız olarak teslimidir.  HALC, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların HALC tarafından belirlenecek ve SİTE‘nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir.  HALC, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı 
değişiklikleri SİTE‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.




GENEL HÜKÜMLER

SİTE üzerinden, HALC‘nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTElerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI‘lara ve ÜYE‘lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında HALC‘nun herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin kendi sorumluluğundadır. HALC bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, HALC‘nun uygun görmeyeceği linklere erişimi her 
zaman kesebilir. HALC, SİTE‘de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE‘ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE‘de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE‘de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve HALC‘nun SİTE‘de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. KULLANICI ve ÜYE, SİTE‘deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE‘nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI‘nın ve ÜYE‘nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan HALC 
sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI‘nın ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan HALC sorumlu değildir. HALC, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE‘yi kullanma koşulları ile SİTE‘de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE‘yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma 
hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE‘de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE‘nin kullanımı ya da SİTE‘ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.HALC, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden 
dolayı HALC‘nun, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, HALC çalışanlarının ve yöneticilerinin, HALC yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu Eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. HALC, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir. SİTE‘yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, HALC ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE‘lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı HALC‘nun doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. İşbu SİTE‘nin sahibi HALC‘dur. Bu İTE‘de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE‘nin sunumu HALC‘nun ya da HALC‘nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE‘deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code‘ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla HALC ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, HALC hizmetlerini, HALC bilgilerini ve HALC‘nun telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının HALC‘nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve HALC‘nun yazılı izni ile 
mümkündür.




HALC, SİTE üzerinden KULLANICI‘lar ve ÜYE‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri „Gizlilik Politikası“ ve „Web Sitesi Kullanım Koşulları“ hükümleri Doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. HALC aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE‘nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI‘lara ve ÜYE‘lere ait kişisel bilgiler, 
kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak HALC için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya HALC‘nun işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde HALC tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde HALC; HALC hizmetleri, HALC bilgileri, HALC telif haklarına tâbi çalışmaları, HALC ticari markaları, HALC ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.






BÜLTEN VE EMAİL


BÜLTEN, SİTE tarafından her türlü amaç ile gönderilen görüntülü, yazılı, sesli veya grafiksel elektornik postalardır ve bundan sonra kısaca BÜLTEN olarak anılacaktır. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.




SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

HALC, SİTE‘ye erişilmesi, SİTE‘nin ya da SİTE‘deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. HALC, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE‘ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE‘nin kullanılması ile HALC‘nun, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.




DEVİR

HALC, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.




MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, HALC işbu „WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI“nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, HALC açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için HALC‘nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.




UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu „WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ“nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku‘na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. HALC‘nun, KULLANICI ve ÜYE‘nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.




YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu „WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ“, HALC tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI‘lar ve ÜYE‘ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE‘yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. HALC, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun (BURAYA TIKLAYARAK OKUYABİLİRSİNİZ) uyarınca, HALC ve SİTE'ye üye olmuş ve olacak tüm üyeler, iş bu sözleşmeyi okumuş, ilgili kanun uyarınca SİTE 'den gönderilecek tüm BÜLTENleri kabul etmiş sayılır. ilgili BÜLTEN aboneliği, gönderilen elektronik postaların en altında bulunan üyelikten ayrıl veya UNSUBSCRIBE düğmelerini kullanarak BÜLTEN aboneliklerini sonlandırabilir, veya HALC SİTE 'sindeki HESAP AYARLARI kısmından aboneliklerini sonlandırabilirler.